Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch

1.VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Právny vzťah /tým aj nárok na účtovanie storno poplatku /medzi zákazníkom, resp. rodičom /ďalej len rodič/ prípadne kolektívom na jednej strane a organizátorom táborov pre deti „ Táboráčíkom“. / dalej len TAB/ na druhej starne vzniká odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky/, resp. jej prijatím TAB

2. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA

2.1.Zákazník rodič je povinný:

 • odovzdať riadne vyplnenú prihlášku, a prehlásenie o benzinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa“ /Prehlásenie sa odovzdáva pri nástupe do tábora.
 • dodržať podmienky uvedené v prehlásení
 • zaplatiť stanovenú zálohu pri odovzdaní prihlášky a doplatiť zvyšok ceny, najneskôr do 31 dní pred odjazdom
 • priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate s tábora osobne si ho prevziať v určený čas
 • v prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore uhradiť bezodkladne stanovené storno
 • rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore
 • rodič nemá právo vstupovať do ubytovacej a stravovacej časti tábore bez platného zdravotného preukazu a súhlasu vedúceho tábora.

2.2.Zákazník rodič má právo

 • vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedených pri príslušnom tábore
 • prípadné nedostatky reklamovať ihneď a požadovať nápravu, či náhradu. TAB prijíma len písomne reklamácie a to do troch mesiacov od ukončenia tábora. Po tomto termíne nebudú reklamácie ani iné výhrady akceptované
 • byť včas oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu služieb a ceny

3. POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA TÁBOROV

3.1 TAB je povinný

 • poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o dohodnutých službách, programe mieste a hodine zrazu
 • Záväzné služby sú uvedené „V cene“
 • v priebehu tábora riadne a kvalitne poskytovať dohodnuté služby
 • v prípade prekážok brániacich TAB poskytnúť dohodnuté služby, TAB poskytne adekvátnu náhradu
 • riešiť reklamácie do 31 dní po nahlásení reklamácie

3.2 TAB má právo

 • A/ vrátiť prihlášku rodičovi ak sa do momentu jej doručenie tábor obsadil a tejto skutočnosti ho informovať
 • B/ odstúpiť od realizácie tábora v týchto prípadoch: a, z dôvodu vyššej moci /tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zhoršenie zdravotných či hygienických podmienok v zariadení, zlyhanie prevádzky -schopnosti zariadenia a pod./ b, v prípade , že rodič nesplnil príslušné ustanovenia týchto „Všeobecných podmienok“

3.3TAB nemá právo

– zmeniť čas odchodu a príchodu tábora, ktoré sú uvedené na pokynoch

– zrušiť tábor pre minimálny počet účastníkov. Tábor nepožaduje minimálny počet účastníkov, organizuje ho v každom prípade

Pri zrušení tábora z dôvodu „A“ bude zákazníkovi vrátená plná cena tábora. Zároveň rodič nemá nárok na ďalšie náhrady.

4. OCHORENIE DETÍ NA TÁBOROCH

  • TAB neoznamuje rodičom bežné ochorenia/ak si to rodič želá, uvedie na prihláške/ Infekčné ochorenie potvrdené lekárom v spádovej oblasti oprávňuje TAB k ukončeniu pobytu dieťaťa na náklady rodiča
  • TAB vráti rodičovi poplatok za stravu počnúc nasledujúcim dňom, ak týmto dňom nie sú dni pracovného voľna
  • ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov , nemá nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.
   • Rodič má právo kedykoľvek zrušiť účasť dieťaťa na tábore pri dodržaní týchto storno poplatkov:
   • 28-14 dni pred príchodom do tábora – 10% z ceny tábora
   • 13-01 deň pred príchodom – 25% z ceny tábora
   • posledných 23 hodín pred príchodom – 100% z ceny tábora

5. CENA ZÁJAZDU

je uvedená na letáčiku a zmeniť sa môže len v prípade zmeny cien nakupovaných služieb, pohonných hmôt, energie, devalvácie národnej meny, zvýšenie dani, DPH, cestných a iných poplatkov a taríf

6. STORNO POPLATKY

Zrušenie musí byť vykonané osobne alebo písomne/e- mailom, doporučeným listom/. Rozhodujúci je dátum odoslania v prípade ochorenia hospitalizácie a závažnej rodinnej udalosti sa strono poplatky neučtujú.

V týchto prípadoch TAB požaduje písomný doklad od príslušnej inštitúcie. Pri stornovaní z akéhokoľvek dôvodu sa vždy účtuje manipulačný poplatok vo výške 4.-EUR

Zákazník /rodič/ podpísaním „Zmluvy – prihlášky“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!